ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.Awards.bg, Facebook Приложението И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ГЛАСУВАНЕ НА КОНКУРСИТЕ "BEST DISCO & NIGHT CLUB OF THE YEAR BULGARIA™ 2012" и "BEST DJ OF THE YEAR BULGARIA™ 2012"

• ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. /1/ Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на сайта www.awards.bg, www.facebook.com/awards.bg и правила за гласуване на конкурсите "BEST DISCO & NIGHT CLUB OF THE YEAR BULGARIA™" и "BEST DJ OF THE YEAR BULGARIA™", и урежда отношенията, между всяко физическо и юридическо лице от една страна и от друга страна "Бългериън Ауардс" ЕООД с ЕИК 147029433, със седалище и адрес на управление - гр. Несебър, ул. Славянска No. 2, упражняващо дейност и с адрес за кореспонденция: гр. София 1301, ул. Позитано 9 А, офис 24, e-mail: gold@awards.bg , регистрирано като администратор на лични данни по ЗЗЛД, което организира и провежда конкурсите.

/2/ Настоящите Общи условия регламентират и правата и задълженията на страните при ползване на информационни ресурси на уебсайта www.awards.bg и достъпните чрез него други интерактивни приложения и предоставени услуги.

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия, дефинираните в този член думи и изрази, ще имат следното значение: 1. "Сайтът" е уеб сайта www.awards.bg и Facebook приложението му с адрес www.facebook.com/awards.bg, даващ възможност на потребителите да получават достъп до информация или да ползват услуги чрез хипервръзки към ресурси, собственост на "Бългериън Ауардс" ЕООД. 2."Администратор" е Бългериън Ауардс" ЕООД, който притежава правата за администриране на сайта www.awards.bg 3. "Потребител" e всяко физическо лице или юридическо лице, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта www.awards.bg и Facebook приложението му с адрес www.facebook.com/awards.bg. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Потребителят се ползва от всички права и изпълнява всички задължения съгласно Общите условия и другите правила за ползване на сайта/услуги; 4. "Услуга" е предоставена на сайта възможност потребителите да ползват безвъзмездно и многократно информационен ресурс и/или други интерактивни приложения, удовлетворяващ тяхна нематериална потребност. 5. "Конкурсите" са конкурсите "BEST DISCO & NIGHT CLUB OF THE YEAR BULGARIA™ 2012" и "BEST DJ OF THE YEAR BULGARIA™ 2012", организирани ежегодно на територията на Република България от "Бългериън Ауардс" ЕООД, провеждащи се онлайн, в различни категории с цел популяризиране и подпомагане на българските артисти от диско бранша и популяризиране на нощни клубове и дискотеки в България.

Чл. 3. Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им, има всяко отваряне на страница на сайта.

Чл. 4. /1/ За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.awards.bg или www.facebook.com/awards.bg, в това число от момента на зареждането на началната страница.

/2/ За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта/Facebook приложението.

/3/ Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.

/4/ В случай, че услугите може да се ползват без да се налага присъствие в реално време на потребител в сайта, Общите условия имат действие за него и в периода на ползването им.

Чл. 5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Администратора.

/2/ Потребителите имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложението не обвързва Администратора.

/3/ Администраторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Същите се считат за съобщени на потребителите от момента на обявяването им на сайта.

/4/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по- горе.

/5/ Измененията и допълненията на Общите условия нямат сила за потребител ако последният уведоми писмено Администратора, че отказва да ги приеме. Отказът следва да бъде съобщен на Администраторът в тридневен срок от обявяването на измененията и допълненията.

• ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Чл. 6. /1/ Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта както и собствен Facebook профил чрез който да номинират и гласуват.

/2/ Администраторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън първия.

Чл. 7. При ползването на сайта и услугите в него, потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

Чл. 8. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само - намеса в сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.

Чл. 9. /1/ Потребителят се задължава при ползване на услугите, включително, но не само номиниране на участници и гласуване на конкурсите, да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи: - национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост; - обида и/или клевета срещу кое да е лице; - заплаха за живота и неприкосновеността на личността; - призоваване към извършване на престъпление; - призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление; - рекламно послание с комерсиална цел; - класифицирана или друга защитена информация; - предложение за сключване на търговски сделки; - информация относно личния живот на трети лица; - порнография и/или имащо педофилска насоченост; - каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;

/2/ При неизпълнение на задължението по предходната алинея, администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на администратора.

/3/ Администраторът не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.

• АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Чл. 10. /1/ Всички части от съдържанието на сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са изключително притежание на администратора или същия има изключително право на използването им, и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са защитени от същия.

/2/ Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта и Facebook приложението.

/3/ Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

Чл. 11. /1/ Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на администратора правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.

/2/ Администраторът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.

• ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА
Чл. 12. /1/ Администраторът има право: по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуга, елемент от услуга, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение; дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение; да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, в това число и информация, публикувана от потребител, която противоречи на Общите условия; Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Администратора самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на администратора; да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;

/2/ При осъществяване на правата по предходната алинея, Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите.

Чл. 13. Администраторът има право да запазва информация, публикувана на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Администратора.

Чл. 14. Администраторът не носи отговорност: - в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя; - за съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни; - в случаите, когато публикуваната от потребителите информация, нарушава права на трети лица; - за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите; - за поведението на потребител при ползването на информационните ресурси на сайта и/или услуги; - ако трето лице ползва за плащане на услуги (или достъпа до тях) телефонния номер на регистрирания потребител с или без негово съгласие.

• ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 15. /1/ Ползването на сайта и Facebook приложението и приемането на Общите условия е доброволно.

/2/ В случай, че за ползването на определени информационни ресурси и/или услуги на сайта е необходима регистрация и/или посочване на лични данни, потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Администратора се счита, че регистрацията е извършена лично.

/3/ Със заявяването на искане за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за съхранение и обработка на всички предоставени лични данни.

Чл. 16. /1/ В случаите на ползване на информационни ресурси и/или услуги, при които е нужна регистрация и/или посочване на лични данни, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.

/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи: посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят; посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност.

/3/ Администраторът има право да откаже достъп до информационни ресурси и/или услуги на потребител, изискващи регистрация и/или посочване на лични данни, за който потребител има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.

/4/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл. 17. Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни, по начина предвиден в Закона за защита на личните данни.

Чл. 18. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Администратора за това.

/2/ Лицето, което предполага, че неговите лични данни, могат да бъдат използвани без неговото съгласие от друго лице, може да поиска Администратора да забрани регистрация с тези данни.

/3/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето (чиито данни са използвани неправомерно) има право да поиска от Администратора да забрани ползването им, респективно да се заличи регистрацията, като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респективно използването на самоличността му от трето лице. Администраторът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.

/4/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса за кореспонденция на администратора, посочен в чл.1, ал.1 по-горе.

Чл. 19. /1/ Администраторът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Администраторът е "администратор на лични данни" по смисъла на закона.

/2/ Администраторът може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия.

/3/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и/или хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

Чл. 20. /1/ С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, Администраторът да съхранява и извършва обработка на предоставените лични данни, при спазване на Закона за защита на личните данни за/със следните цели: предоставяне за ползване на предлаганите информационни ресурси и услуги на сайта; приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите; осъществяване на реклама; статистически цели, както и да предоставя личните данни на трети лица във връзка с администриране и поддържане на сайта; изпращане на покана за участие на потребителите в мероприятия, организирани от Администратора или негови контрагенти (спонсори и спомоществователи); осъществяване на реклама на администратрора или негови контрагенти.

/2/ В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми Администратора писмено.

Чл. 21. Администраторът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи: - е налице изричното съгласие на потребителя; - информацията относно личните данни се предоставя на регистрирани съгласно изскванията на Закона за защита на личните данни, подизпълнители на Администратора за дейности по администриране на същия и ползването на услугите; - информацията относно личните данни се предоставя на регистрирани съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, контрагенти на администратора във връзка с организиране и провеждане на конкурсите, предоставяне на услугите, осъществяване на реклама; - информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи; - администраторът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

Чл. 22. /1/ Потребителят е длъжен да попълва изискваните данни в зададените регистрационни форми добросъвестно.

/2/ След попълване на данните в зададените регистрационни форми, администраторът съхранява и обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя достъп до определени информационни ресурси на сайта и ползването на определени услуги, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).

• ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ "BEST DISCO & NIGHT CLUB OF THE YEAR BULGARIA™ & BEST DJ OF THE YEAR BULGARIA™"
Чл. 23 /1/ Конкурсите "Best Disco & Night Club of the year BULGARIA™ & Best DJ of the Year BULGARIA™" се провеждат онлайн и се организира ежегодно на територията на Република България с цел популяризиране и подпомагане на българските артисти от диско бранша и популяризиране на нощни клубове и дискотеки в България.

/2/ Конкурса "Best DJ of the Year Bulgaria 2012" се провежда в следните категории: 1.Best DJ of the Year 2.Best DJane of the Year 3.Best New DJ of the Year 4.Best House DJ of the Year 5.Best Techno DJ of the Year 6.Best Trance / Progressive DJ of the Year 7.Best Electronica / Minimal DJ of the Year 8.Best R’n’B / Hip-Hop DJ of the Year 9.Best DNB / Dubstep DJ of the Year 10.Best Retro DJ of the Year 11. Best Resident DJ of the Year 12.Best International DJ of the Year 13.Best DJ Party of the Year 14.Best Bulgarian DJ Track of the Year 15.Best Bulgarian DJ Remix of the Year 16.Best DJ Radio Show of the Year 17.Best Bulgarian DJ Booking Agency of the Year 18.Best Bulgarian DJ Record Label of the Year 19.Best DJ PR / Manager of the Year 20.Best DJ Producer of the Year

/2/ Конкурса "Best Disco & Night Club of the year Bulgaria 2012" се провежда в следните категории: 1.Best Club of the Year 2.Best New Club of the Year 3.Best Live Club of the Year 4.Best Pop Folk Club of the Year 5.Best Summer Season Club of the Year 6.Best Winter Season Club of the Year 7.Best Club Design / Interior of the Year 8.Best Club Chain of the Year 9.Best Club PR / Manager of the Year 10.Best Club Dancer/ Performer of the Year 11.Best Party Photographer of the Year

/3/ Администраторът си запазва правото да променя категориите на конкурсите, като проемните влизат в сила с публикуването им на сайта.

Чл. 24 Конкурсите се провеждат на следните етапи:

1. Първи етап - в периода от 27 септември до 30 ноември 2012 г. - през който етап, всеки потребител може да номинира, посредством съответното интерактивно Facebook приложение, свои кандидати за участници (диджей или клубове/дискотеки) за всяка една от категориите в които се провеждат конкурсите.

2. Втори етап - в периода от 03 декември 2012 г. до 10 януари 2013 г. - през който етап, всеки потребител може да гласува по категориите на конкурсите, за един от първите пет от номиниранитe участници от всяка категория на конкурсите - получили най-много гласове през първия етап. Първите пет участници от всяка категория на конкурсите, получили през първия етап най-много номинации се обявяват публично в Facebook приложението.

3. Третият етап – финал с гала церемония - на която ще бъдат обявени победителите от всяка категория на конкурсите ще се проведе на 16 януари 2013 г. За окончателни победители във всяка една от категориите на конкурсите се счита този диджей, съответно този клуб/дискотека, които са събрали най-много гласове през втория етап от конкурсите.

Чл. 25 Номинирането на участници по категории през първия етап на конкурсите се извършва от потребителите, чрез гласуване с идентификация чрез техния Facebook профил.

Чл. 26 Гласуването за избор на номинирани участници (по категории) през втория етап на конкурсите се извършва от потребителите, чрез гласуване с идентификация с техния Facebook профили или със SMS.

Чл. 27 /1/ За участие в категориите на конкурса "Best DJ of the Year BULGARIA™" може да бъде номинирано, всяко навършило 18 години лице. Лицата номинирани за участие в конкурса "Best DJ of the Year BULGARIA™" трябва да бъдат безспорно индивидуализирани, чрез посочване на едно или повече имена, или артистичен псевдоним под които са известни като диджеи, населеното място и/или клуба/ дискотеката където са известни като диджеи, като могат да бъдат изпращани и снимки на номинираните диджеи, вкл. и хиперактивна връзка (линк) препращаща към тяхна интернет-страница или профил в социална интернет-мрежа. Въпросните лица трябва да са имали поне 3 /три/ собствени участия като диджей през изминалата 2012 година за да имат право да участват в номинациите и гласуването.

/2/ За участие в категориите на конкурса "Best Disco & Night Club of the year BULGARIA™" може да бъдат номинирани нощни клубове и дискотеки, действащи на територията на Република България. Нощните клубове/дискотеките номинирани за участие в конкурса "Best Disco & Night Club of the year BULGARIA™" трябва да са индивидуализирани, чрез посочване на наименованието под което са известни, населеното място/курорта (евентуално и адреса) в което се намират, като могат да бъдат изпращани и снимки на номинираните нощни клубове и дискотеки, вкл. и хиперактивна връзка (линк) препращаща към тяхна интернет-страница или профил в социална интернет-мрежа. Въпросните клубове трябва да са работили официално минимум 1 /един/ месец през изминалата 2012 година за да имат право да участват в номинациите и гласуването.

/3/ Не се допускат за номиниране, гласуване и до финала на конкурсите, респективно се остраняват, ако бъдат номинирани или спечелят конкурсите, следните участници: диджеи, които са сред служителите на "Бългериън Ауардс" ЕООД и "Дигитал България" ООД, или членове на техните семейства по права линия.

Чл. 28 /1/ Всеки от потребителите на сайта, номинирал участник за конкурсите или гласувал на конкурсите за номиниран участник, с факта на номинирането/гласуването за участник декларира, че е автор, респективно, че е носител на изключителните авторски права върху всяко едно от фотографските изображения, които качва ("ъплоудва") на сайта, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването му на трети лица различни от администратора.

/2/ С факта на качване на фотографско изображение на сайта, потребителят предоставя на администратора по отношение на това фотографско изображение, неизключителното право на използване на изображението включително, но не само правото на: възпроизвеждането на изображението, разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от изображението, излъчването на изображението по безжичен път, предаването и препредаването на изображението по кабел, публичното показване на изображението, преработката на изображението, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до изображението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, вносът и износът на екземпляри от изображението в търговско количество.

/3/ Правото на използване съгласно предходната алинея се отстъпва за срок от 10 (десет) години, за територията на Република България, като се ограничава само до използване на фотографското изображение в рамките на и във връзка с конкурсите, включително във връзка с рекламирането и промотирането на конкурсите в печатни или електронни медии.

/4/ С оглед избягване на каквото и да е съмнение потребителят декларира, че е съгласен, каченото от него фотографско изображение да бъде включвано в рамките на евентуални изложби на победителите в конкурсите, както и че е съгласен имената, под които е качил изображението в уебсайта да бъдат публично оповестявани.

/5/ За отстъпените съгласно ал. 2 и чл. 3 на настоящия член права, Администратора не дължи възнаграждение на потребителя.

Чл. 29 Независмо от дадените в предходните членове декларации и отстъпени права, администраторът си запазва правото да ограничи/ прекрати досъпа до сайта, вкл. да отстрани от участие в номинирането и гласуването за участници в конкурсите потребител, който е предоставил фотографски изображения, правата върху което очевидно не принадлежат на потребителя, което ги е качил на сайта (съгласно предоставените от потребителя данни) или създаването на които фотографски произведения е съпроводено с нарушение на закона или което е очевидно придобито посредством кражба или измама.

Чл. 30 Администраторът не носи никаква отговорност за възникнали претенции от страна на трети лица относно нарушаване на авторски и сродни права върху качваните фотографски произведения.

Чл. 31 Не се допуска качването на фотографски изображения, които включват търговски марки, включително търговски марки, собственост на номинирани/избрани участници в конкурсите.

Чл. 32 Не се допуска качването на изображения с еротичен и/или порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или такива, които са в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави.

Чл. 33 /1/ Администраторът си запазва правото, еднолично да преценява кои фотографски изображения отговарят на условията на неговите изисквания. Фотографски изображения, които не отговарят на неговите изисквания или се явяват в нарушение на настоящите общи условия се премахват от сайта, без потребителите да се уведомява за премахването.

/2/ Администраторът не е обвързан да публикува на сайта, изпратени от потребителите фотографски изображения, както и може във всеки един момента да свали от сайта, публикувани вече фотографски изображения по свое усмотрение, както и при сигнал и нежелание от страна на участник в конкурсите - който намира изображението отнасящо се до него за неуместно и неподходящо.

/3/ Администраторът изразява готовност да обсъди и прецени всеки сигнал за нарушение на настоящите общи условия, като при доказано нарушение има право да премахне фотографското изображение от сайта.

Чл. 34 По смисъл на настоящите общи условия "качване (upload) на фотографско изображение" e дистанционно записване на фотографското изображение от страна на потребител върху твърдия диск на компютърно устройство собственост или наето от администратора, посредством компютърна програма (софтуер), до която на потребителя е предоставен достъп в сайта.

Чл. 35 Администраторът може във всеки един момент, респективно за всеки един етап от провеждането на конкурсите да отправи изрично запитване до всеки един от участниците в категориите на конкурсите, дали желаят да участват в конкурсите .

Чл. 36 /1/ Администраторът може във всеки един момент, респективно за всеки един етап от провеждането на конкурсите да изключи от участие, всеки един участник, който е заявил на администратора или при запитване от администратора е отказал да даде изрично съгласие за участие на конкурсите.

/2/ В случай, че определен участник е заявил, че не желае да участва на конкурсите или при запитване от администратора е отказал да даде изрично съгласие за участие на конкурсите, то неговото място се заема от следващия участник, получил най - много гласове/ номинации след съответния изключен от конкурсите участник.

• ПРАВИЛА ЗА НОМИНИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ НА КОНКУРСИТЕ "BEST DISCO & NIGHT CLUB OF THE YEAR BULGARIA™ & BEST DJ OF THE YEAR BULGARIA™" чрез e-mail
Чл. 37 /1/ Номинирането чрез собствения Facebook профил, представлява предоставена от администратора услуга за възможността, потребителите, посредством ползвания от тях личен Facebook профил да гласуват за номиниране на участници по категории през първия етап на конкурсите.

/2/ Гласуването чрез Facebook е технически ограничено и всеки потребител може да гласува само веднъж от своя Facebook профил. Всеки потребител има право да гласува и по веднъж от SIM карта с SMS за един участник от категория.

Чл. 38 /1/ С факта на номиниране чрез Facebook профили на участници на първия етап и/или с гласуване чрез SMS за номинирани участници на втория етап от конкурсите, потребителите се съгласяват, техният Facebook профил, респективно номера от който са изпратили SMS да участва в томбола за безвъзмездно получаване на награда, осигурена от спонсорите и партньорите на конкурсите. Вида и броя на наградите се публикуват на сайта.

/2/ Всеки от потребителите, който е номинирали участници на първия етап и/или е гласувал за номинирани участници на втория етап от конкурсите и е спечелили награда се съгласява да бъде сниман при получаването и ползването на наградата, както и да бъде публикуван снимков и/или видео рекламен материал с него на сайта на www.awards.bg/ www.facebook.com/awards.bg или и на сайта на спонсор/ партньор на конкурса, осигурил наградата получена от спечелилия потребител.

/3/ Наградите се теглят при провеждане на третия етап (финала) на конкурсите, като спечелилите награда потребители се определят сред изпратилите своят глас за номиниране участници, както и сред тези който са гласували със SMS за номинирани участници и биват уведомени за спечеланат награда, чрез съответния им Facebook профил или на съответния телефонен номер.

/4/ Наградите не могат да бъдат прехвърляни на други лица или ползвани при други условия, освен посочените в наградата.

Чл. 39 /1/ Потребителите номинирали участници на първия етап, и/или гласували за номинирани участници на втория етап от конкурсите и спечелили награда, ще бъдат обявени до 30 януари 2013 г.

/2/ В случай, че лицето спечелило награда не е навършило 18 години, губи правото да получи/да ползва наградата, като в този случай наградата се предоставя на следващото по ред лице избрано чрез томболата, което е навършило 18 години.

Чл. 40 /1/ Администраторът не носи отговорност в случай, че спонсор/партньор на конкурсите, не предостави обещаната награда на спечелилия я потребител.

/2/ Администраторът не отговаря за качеството на наградите, като претенции за недостатъци следва да се предявяват пред спонсора/ партньора на конкурсите, който е осигурил наградата.

/3/ Администраторът няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени от потребители, които не са публикувани на сайта www.аwards.bg като спечелили награда.

Чл. 41 Потребителите номинирали участници на първия етап и гласували на втория етап на конкурсите с приемането на настоящите общи условия потвърждават, че се съгласяват на e-mail-a им да бъдат изпращани търговски съобщения, включително и за рекламни цели от страна на администратора и спомоществователите (спонсорите/партньорите) на конкурсите.

• ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА КОНКУРСИТЕ "BEST DISCO & NIGHT CLUB OF THE YEAR BULGARIA™ & BEST DJ OF THE YEAR BULGARIA™" чрез SMS
Чл. 42 /1/ Гласуването чрез SMS представлява, предоставена от администратора услуга за възможността, абонат или ползвател на мрежата на лицензирани обществен далекосъобщителен оператор - "Мобилтел" АД, ("Мобилтел"), "Космо България Мобайл" ЕАД, ("Глобул"), "БТК Мобайл" ЕООД, ("Виваком"), посредством ползваните от него телефонен номер и телефон да изпраща SMS за избор на номиниран участник на конкурсите.

/2/ Гласуването чрез SMS е позволено до един SMS от една SIM-карта и всеки потребител може да гласува само веднъж от една SIM-карта за един участник от всяка от категориите на конкурсите.

Чл. 43 /1/ Гласуването е достъпно, чрез отправяне от потребителите на SMS към номера от номерационния капацитет на съответния ползван лицензиран обществен телекомуникационен оператор.

/2/ Номерата за гласуване чрез SMS, съответстващи на номинираните участници от категориите на конурсите се обявяват на сайта или по друг общодостъпен начин при провеждане на втория етап на конкурсите

Чл. 44 /1/ Услугата за гласуване чрез SMS е възмездна. Цената е равна на таксата за SMS към номер, която е 1.20 лева с ДДС.

/2/ Таксата за услугата се събира от съответния лицензиран обществен далекосъобщителен оператор, съгласно договора между него и лицето, чиито телефонен номер е ползван.

/3/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице/потребител, чийто телефонен номер е ползван от трето лице за получаване на услугата.

Чл. 45 /1/ Потребителят, който ползва услугата се съгласява, че качеството на услугата зависи: 1. от ползваното от него телекомуникационно средство; 2. натовареността на мрежата на лицензирания обществен далекосъобщителен оператор, чиито абонат или ползвател е; 3. техническата и технологична изправност на съоръженията и компютърните програми, обслужващи услугата, независимо под чий контрол са; 4. от отношенията му с лицензирания обществен далекосъобщителен оператор; 5. от местонахождението му и свързаността му с мрежата на лицензирания обществен далекосъобщителен оператор;

/2/ Лицето/потребителят, който ползва услугата се съгласява, че администраторът може по всяко време да преустанови ползването на услугата, независимо от причината за това.

/3/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на потребител, в случай че същия не може да ползва услугата или същата не е с необходимото качество, поради причина, стояща извън първия.

/4/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на потребител, в случай че същия не може да ползва услугата или същата не е с необходимото качество, поради неспазване агажименти на съответния далекосъобщителен оператор или лице-посредник между оператора и администратора по осигуряване възможността за ползване на услугата.

Чл. 46 /1/ При изпращане на SMS, до който и да е от номерата на номинираните участници, гласуващият се задължава да не обективира изявления, съдържащи: - национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост; - обида и/или клевета срещу кое да е лице; - заплаха за живота и неприкосновеността на личността; - призоваване към извършване на престъпление; - призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление; - рекламно послание с комерсиална цел; - класифицирана или друга защитена информация; - предложение за сключване на търговски сделки; - информация относно личния живот на трети лица; - порнография и/или имащо педофилска насоченост; - каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави.

/2/ При нарушение на изискванията на горната алинея, администраторът има право да отстрани от участие в гласуване на конкурсите лицето (съответният номер) от който е изпратен текст съдържащ изявление от посочените по горната алинея.

• ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 47 Допълнителна информация, свързана с конкурсите "Best Disco & Night Club of the year BULGARIA™ 2012 & Best DJ of the Year BULGARIA™ 2012" и сайта, може да бъде получена чрез запитване на e-mail: gold@awards.bg или чрез въпрос, зададен през формата за контакти на сайта www.аwards.bg., както и от допълнителната информация публикувана на сайта.

Чл. 48 Участието и гласуването на конкурсите се осъществява при условията на настоящите Общи условия и специалните правила.

Чл. 49 Администраторът притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на "Бългериън Ауардс" ЕООД, и след плащане на поисканото обезщетение, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Чл. 50. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят декларира и зявява, че е навършил 18 години и дава съгласие предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от администратора и да бъдат предоставяни на трети лица съгласно правилата на Общите усовия.

Чл. 51. Всички съобщения на потребителите до администратора следва да бъдат изпратени на следния адрес: гр. София 1301, ул. Позитано 9 А, офис 24, e-mail: gold@awards.bg.

Чл. 52 Настоящите Общи условия и специалните правила влизат в сила от момента на обявяването им/обявяване на промените в тях.

Чл. 53 Администраторът си запазва правото да допълва или променя правилата на Общите условия, като промените влизат в сила само след предварително публикуване на сайта www.awards.bg.

Чл. 54 Настоящите Общи условия и специалните правила влизат в сила от 27.09.2012 г.Общи Условия  |  За контакти